Legal

תקנון מסעדת מול-ים

נא לקרוא במלוא תשומת הלב

1. התנאים המפורטים להלן מהווים תנאי מחייב את המבקרים באתר ו/או רוכשים ו/או עושים שימוש בסיפודפדיה מטעם המסעדה. התנאים להלן הנם התנאים היחידים המחייבים את הצדדים.

2. הוראות תקנון זה יחייבו כל מי שעושה שימוש באתר ו/או רוכש ספר ועל כל רכישה שתתבצע.

3. בכל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשתמע.

4. כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש ולא ישמשו בפרשנות התקנון.

5. הגדרות
5.1. "סיפודפדיה": כרך הנמכר דרך האתר ו/או צד ג' המהווה אינדיקציה לעיסקה.
5.2. "אתר": www.mulyam.com
5.3. "לקוח": כל אדם ו/או תאגיד ו/או גוף כלשהו, העושים שימוש מכל סוג באתר ו/או רוכשים סיפודפדיה, בין באמצעות מחשב, בין באמצעות מכשיר טלפון סלולארי ובין בכל דרך אחרת.

6. כללי
6.1. "מסעדת מול-ים", אשר בנמל תל אביב – יפו, מופעלת על-ידי חברת סיפוד גורמה בע"מ (להלן: "מול-ים").

6.2. כל אדם רשאי לרכוש סיפודפדיה בהתקיים התנאים להלן, כל תנאי לבדו ו/או במצטבר:
6.2.1. הרוכש הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות.
6.2.2. לרוכש מלאו 18 שנים.
6.2.3. הרוכש הנו בעל כרטיס אשראי ישראלי תקף, שהונפק בישראל על-ידי אחת מחברות האשראי או המכובד בישראל על-ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי.

7. המסעדה שומרת על זכותה לשנות ו/או לעדכן תקנון זה מעת לעת וללא צורך בשליחת הודעה כלשהי. באחריות המבקר באתר ו/או הרוכש לקרוא תנאי תקנון זה. כל שינוי כאמור יחול על הרוכש מרגע פרסומו וכל שימוש בסיפודפדיה לאחר פרסום השינוי ייחשב כהסכמה של הרוכש לשינויים.

8. אם אינך מסכים לתנאי תקנון זה, אינך רשאי לבקר באתר ו/או לרכוש הסיפודפדיה.

9. תנאי הרכישה ו/או השימוש בסיפודפדיה
9.1. זכות השימוש באתר הנה אישית למשתמש ולא ניתנת להעברה לכל צד ג' על בסיס מסחרי.

9.2. העותקים המוצעים באתר מיועדים לשימוש הפרטי והאישי של הלקוחות ו/או מי מטעמם ולא למטרות מסחריות ו/או סיטונאיוות.

9.3. לא כל שכן המסעדה רשאית להפסיק למכור את הסיפודפדיה בכל עת . כמו כן, רשאית המסעדה לסרב למכור את הסיפודפדיה ו/או לסרב לממש את הרכישה בכל מקרה בו התנהל הרוכש בניגוד לתנאי הסכם זה ו/או בניגוד לדין.

9.4. בכל מקרה של התנהלות שלא בתום לב ו/או זדון מצד הלקוח ו/או תוך פגיעה באתר ו/או באם נחסם ו/או סורב כרטיס האשראי רשאית המסעדה שלא לכבד הרכישה.

10. רכישת סיפודפדיה
10.1. בעת ביצוע רכישה באתר יידרשו הלקוחות למסור פרטים מזהים מספקים, לרבות כתובת דואר אלקטרוני, שם פרטי, שם משפחה, כתובת, מספר טלפון נייח/סלולרי, מספר זיהוי ופרטים מספקים של כרטיס אשראי (להלן: "הפרטים הנחוצים"). אם רכישת הסיפודפדיה תתבצע ללא הפרטים הנחוצים, המסעדה רשאית לבטל את הרכישה. מובהר בזאת, כי אין כל חובה בחוק לחייב את הלקוח למסור הפרטים הנחוצים, אך בהיעדר רצון להעביר הפרטים רשאית המסעדה שלא למכור הסיפודפדיה.

10.2. המסעדה רשאית לבטל את ההזמנה, בכל מקרה שלקוח השאיר פרטים נחוצים שקריים ו/או לא מלאים.

10.3. מובהר בזאת, כי בכל מקרה בו חלה טעות בתיאור המוצר ו/או תמחיר וכו', הרי שהמסעדה תשלח הודעה על הטעות ללקוח לכתובת הדואר האלקטרוני וכי הטעות לא תחייב את המסעדה עם שליחת ההודעה.

10.3. כל עיסקה מחייבת את הלקוח לאשר, כי קרא את התקנון דנן.

10.4. כל עיסקה, שאושרה, מחייבת את הלקוח בתשלום. המסעדה רשאית לסרב לכל בקשת ביטול ו/או החזר כספי מלא ו/או חלקי, על-פי שיקול דעתה הבלעדי.

10.5. המסעדה מבהירה, כי היא סולקת את התשלום באמצעות חברת "פלאכרד" והוא מופנה לעמוד חיצוני ומוצפן (SSL).

10.6. המסעדה אינה אחראית לכל חיוב ו/או חיוב ביתר מצד חברת "פלאכרד".

10.7. מיד לאחר ביצוע הרכישה תבצע המסעדה בדיקה מול חברת הסליקה ועם אישור הפעולה על-ידי חברות כרטיסי האשראי או PAYPAL , תינתן הודעה מתאימה ללקוח כי הפעולה אושרה או נדחתה.

10.8. מובהר, כי רק אישור בדבר ביצוע הפעולה שהתקבל מחברת האשראי או PAYPAL על חיוב כרטיס האשראי יהווה אישור על קליטת הפעולה. הרישום שנרשם במחשבי המסעדה ו/או חברת הסליקה יהווה ראייה לכאורה לנכונות הרישום. לכן, רכישה אינה תקפה ללא אישור חברת האשראי על ביצוע התשלום.

10.9. על-אף אישור המסעדה, ובנוסף לאמור לעיל, המסעדה שומרת על זכותה לבטל רכישת עותקים בהתקיים אחד מהתנאים:
10.9.1. המסעדה סבורה, כי לא יתקבל התשלום בפועל מחברת האשראי.
10.9.2. הפרטים שניתנו על-ידי הלקוח אינם נכונים ו/או חסרים.
10.9.3. נפלה טעות בפרטי ההלקוח ו/או תמחירו.
10.9.4. נמנע מהמסעדה מכל סיבה שהיא אשר אינה בשליטתה לכבד את הרכישה.
10.9.5. נעשה שימוש שלא כדין באתר ו/או שימוש שלא כנדרש בהליך המכירה.

10.10. ניצלה המסעדה זכותה לביטול הפצת הסיפודפדיה תשלח הודעה מתאימה ללקוח ולא תהא ללקוח כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי המסעדה ו/או מי מטעמה ככל שפעלו בהתאם לתקנון זה.

10.11. הלקוח מאשר קבלת הסיפודפדיה ו/או קבלה באמצעות דואר אלקטרוני.

11. מימוש הרכישה

11.1. איסוף הסיפודפדיה יהיה כפוף להוראות כל דין ומחייב הצגת תעודה מזהה בעת האיסוף ממשרדי המסעדה.

12. אחריות
12.1. המסעדה לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שייגרם ללקוח כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על המידע המופיע באתר ו/או בסיפודפדיה.

12.2. המסעדה לא תהיה אחראית לכל הנזקים לציוד ו/או לתוכנה ו/או למידע שיגרמו ללקוח כתוצאה משימוש באתר. הלקוח יהיה אחראי לאחזקת טלפון, קו תקשורת, מחשב, חומרה וכל ציוד אחר הנדרש ככל שנדרש, על-מנת לקבל גישה ולעשות שימוש באתר ולכל העלויות הכרוכות בכך.

13. דרכי פנייה למסעדה
13.1. בכל שאלה ו/או בעיה הקשורה באתר ובהפקת הסיפודפדיה תוכל/י לפנות ישירות לשירות הלקוחות של המסעדה בטלפון: 03-5469930

14. מדיניות ביטולים והחזרה
14.1. ביטול רכישת סיפודפדיה מהאתר יהיה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ"א-1981 ("חוק הגנת הצרכן") העוסקות במכר מרחוק.

14.2. לצורך ביטול, יש לפנות בכתב ובאמצעות פנייה לשירות הלקוחות של המסעדה בדואר רגיל או באמצעות דואר אלקטרוני, בבקשה אשר תכלול את פרטי הרוכש כולל מספר תעודת זהות ואת פרטי הסיפודפדיה.

14.3. רק הלקוח המשלם את ההסיפודפדיה יכול לבטל את רכישת הסיפודפדיה

14.4. המסעדה עדיין זכאית לתבוע נזק מהלקוח כאמור בחוק הגנת הצרכן על-אף השבת הכספים

15. מדיניות פרטיות
15.1. המסעדה תפעל, כמיטב יכולתה, לאבטחת פרטים שהושארו על-ידי הלקוח , לשם שמירה על פרטיות הלקוח. עם זאת, המסעדה אינה יכולה להבטיח, כי מערכותיה חסינות בפני פריצות ו/או חדירות בלתי-מורשות למערכותיה, ובמקרה כאמור לא תהיה ללקוח כל טענה בעניין.

15.2. המסעדה ו/או מנהליה ו/או עובדיה לא יישאו באחריות כלשהי לכל נזק ו/או הפסד ו/או אובדן כלשהם, ישירים עקיפים או תוצאתיים, שיגרמו או העלולים להיגרם, במישרין או בעקיפין, ללקוח ו/או לצד ג' כתוצאה מפריצה ו/או חדירה בלתי-מורשים למערכותיו של אתר המסעדה ו/או מחשביה.

15.3. ללקוח ידוע והוא מסכים בזאת, כי כל הפרטים שמסר למסעדה ו/או הנובעים מפעילותו באתר ובכלל זה מידע שנאסף אודות הלקוח במהלך הגלישה, ייאגרו במאגרי המידע של המסעדה . הלקוח מאשר למסעדה לאגור מידע כאמור.

15.4. מעבר לשימוש הנ"ל המסעדה לא תעשה כל שימוש במידע ללא הרשאת הלקוח.
אולם, בכל אחד מהמקרים הבאים כן יעשה שימוש במידע והלקוח נותן לכך הסכמה:
15.4.1. לצורך ציות לדרישות החוק ו/או על מנת למלא אחר צו של בית משפט.
15.4.2. להגן על זכויות המסעדה ו/או מי מטעמה.
15.4.3. לאכוף את תנאי השימוש באתר.
15.4.4. לספק את השירות ללקוח.
15.4.5. לאימות פרטים ולצרכי אבטחת מידע.
במידה ותחשוף המסעדה מידע אישי אודות הלקוח, תעשה את כל המאמצים, שביכולתה לעשות, לשמירה על פרטיותו של הלקוח, ככל שניתן בנסיבות העניין.

15.5. העברת מידע בדבר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן לפי תקן (SSL). עם זאת, במקרים שאינם בשליטתה ו/או הנובעים מכוח עליון, המסעדה לא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם ללקוח ו/או למי מטעמו אם מידע זה יאבד, או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.

15.6. המסעדה עושה שימוש ב"עוגיות" ("Cookies") – קבצי טקסט קטנים אשר מאוחסנים על-ידי השרת של המסעדה על הכונן הקשיח של הלקוח. העוגיות אינן מכילות כל מידע שמזהה הלקוח באופן אישי והלקוח רשאי לחסום ה"עוגיות".

16. קבלת חומר פרסומי
16.1. מובהר בזאת, כי עצם השימוש באתר מהווה, מעבר לכל הסכמה אשר ניתנה ו/או תינתן על-ידי הלקוח באופן אחר, הסכמה לקבלת ניוזלטר ו/או כל חומר פרסומי מהמסעדה – בהתאם לחוק התקשורת (בזק ושידורים)(תיקון מס' 40), התשס"ח-2008 (להלן: "חוק הספאם"). הלקוח, בכפוף לזכותו להודיע על רצונו להפסיק לקבל חומר כאמור בכל עת באמצעות פנייה למסעדה בדואר אלקטרוני (Reservations@mulyam.com) או באמצעות פנייה ישירה למסעדה בטלפון: 03-5469920 (כל ימות השבוע בין השעות 15:30-12:30 ו-22:30-19:30).

16.2. בקשה לביטול הרשמה לניוזלטר יש לעשות על-ידי סימון הסרה מרשימות התפוצה של המסעדה, אשר בתחתית הניוזלטר (ראה ערך: Unsubscribe), או באמצעות פנייה למסעדה בדואר אלקטרוני (Reservations@mulyam.com) או באמצעות פנייה ישירה למסעדה בטלפון: 03-5469920 (כל ימות השבוע בין השעות 15:30-12:30 ו-22:30-19:30).

17. אחריות כללית בגין פעילות האתר
17.1. השירות באתר ניתן לשימוש כמות שהוא.

17.2. המסעדה אינה אחראית לתכנים המפורסמים בקישורים הקיימים באתר והמובילים לאתרים אחרים אליהם ניתן להגיע דרך אותה קישורית.

18. קניין רוחני
18.1. כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות יוצרים, פטנטים, סימני מסחר, סודות מסחריים ומידע חסוי, בכל חומר שנ/יערך ו/או י/פותח על-ידי המסעדה הם/יהיו קניינה הבלעדי והמלא.

18.2. עוד ובנוסף האתר, לרבות אייקונים (Icons) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר ולרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו (Logo) וכן עריכתם והצגתם של אלה לרבות השירותים והתכנים שבאתר, כולל טקסט, איורים, גרפיקה, צליל, קטעי גרפיקה, יישומי תוכנה, גרפים ותמונות, הינם רכושה של המסעדה ו/או ניתנו לה ברישיון על-ידי צדדים שלישיים, ומוגנים על-ידי חוקי זכויות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינ"ל, וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות. כל הזכויות שמורות ל"סיפוד גורמה בע"מ" ו/או לצדדים שלישיים בהתאמה.

19. הגבלת אחריות
19.1. אחריותם של עובדי המסעדה מוגבלת בזאת לאספקת הסיפודפדיה ללקוח בלבד, וזאת בהתאם להוראות הדין ותנאי שימוש אלה.

19.2. הלקוח מסכים בזאת במפורש, כי בכל מקרה אינו זכאי ליותר מהחזר כספי של עלות הסיפודפדיה.

19.3. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המסעדה, מנהליה, עובדיה, נציגיה, בעלי מניותיה, וכל הפועלים מטעמה ו/או עבורה וכל גורם אחר הקשור באספקת השירותים הניתנים באתר לא יהיו אחראים בשום אחריות ו/או חבות לכל נזק ו/או פגיעה ו/או הפסד ו/או הוצאה ו/או תשלום, מכל מין וסוג, שייגרמו עקב נסיבות מעבר לשליטתם.

20. שונות
20.1. דיני מדינת ישראל יחולו על תקנון זה ועל כל הנובע ממנו או הכרוך בו, תקנון זה יפורש על-פיהם, וכל סכסוך או שאלה משפטית בקשר אליו תובא להכרעה בערכאה השיפוטית המוסמכת במחוז ת"א-יפו בלבד

20.2. התקנון ניתן לשינוי בכל עת על-ידי המסעדה, על-פי שיקול דעתה הבלעדי. נוסח התקנון כפי שהוא מפורסם באתר הנו הנוסח הקובע בכל עת.